آموزش سیمفونی – 10# مسیریابی در چارچوب سیمفونی

منظور از مسیریابی، نگاشت مسیرهای درخواست شده توسط کاربران به توابع تعریف شده در کلاس کنترولر است و تعیین می کند با هر درخواست، کدام تابع کنترولر اجرا شود و همچنین پارامترهای ارسالی را به پارامترهای ورودی تابع نسبت می دهد.

ادامه خواندن