حمله منبع سرویس یا همان DOS با استفاده از ابزار اسلو لوریس و مفسر پایتون

در واقع هر حمله‌ای علیه دسترس پذیری به عنوان حمله منبع سرویس تلقی می‌شود. اگرچه منظور از حمله DOS و انگیزه انجام آن ممکن است متفاوت باشد، اما به‌طور کلی…

ادامه خواندن