در این برنامه به زبان ویژوال بیسیک یک عدد گرفته شده و با یک حلقه تکرار فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ می شود.
Private Sub Command_Click()
Dim i As Integer, f&
f = 1
For i = 1 To InputBox("Enter a number to reach its single factorial:")
f = f * i
Next
MsgBox f
End Sub